Könyvajánló


Hautzinger Zoltán

A KATONAI BÜNTETŐJOG RENDSZERTANA

AndAnn
Pécs 2010

A katonai büntetőjoggal kapcsolatban tudományos problémaként vethető fel, hogy az megfogalmazható-e önálló tudományterületként, de legalább az általános büntetőjogon belül jól elkülöníthető szakágazatként. E kérdésre keressük a választ e munka keretében, amelynek során először megkíséreljük felvázolni a katonai büntetőjog elméleti alapjait, meghatározzuk annak fogalmát, osztályozási szempontjait. Kísérletet teszünk arra, hogy a katonai büntetőjogot elhelyezzük a társadalomtudományok rendszerében, és szintén első ízben bemutassuk annak tudományos szakirodalmát, szabályozási körének határterületeit. A mű jelentős külföldi kitekintést is tartalmaz, amely az egyes államok által alkalmazott megoldásokon keresztül egy nemzetközi modellrendszer felállítására tesz kísérletet, majd ezt követően összefoglalja a katonai büntető anyagi jog, eljárásjog és végrehajtási jog sajátosságait, azok főbb rendelkezéseit. Olyan de lege feranda javaslatok megfogalmazását tartalmazza, amelyek révén e jogágak hatékonyabban járulhatnak hozzá a tágabb értelemben vett katonai büntetőjog általunk felállított alapelveinek érvényesítéséhez. Tekintettel arra, hogy a katonai büntetőjog - bár a katonai bűnesetek folyamatosan közérdeklődést váltanak ki – az általános büntetőjogi kodifikáción és tudományon belül meglehetősen periférikus területnek mondható, ilyen átfogó mű a rendszerváltást követően még nem jelent meg. A téma aktualitásához ugyanakkor nem férhet kétség. A büntetőjogi értelemben vett katonák (honvédek, rendőrök, büntetés-végrehajtási személyek) által elkövetett bűncselekmények minden esetben a vezető hírek körébe tartoznak, a fegyveres szervek megítélése e bűncselekmények gyors és szakszerű kivizsgálásától is függ. Nem alaptalan tehát azt feltételezni, hogy a katonai büntetőjog e monografikus feldolgozása nemcsak a témában érintett – egyébként e tárgyban szintén csak mérsékelten tájékozott – személyi kör, hanem szélesebb körben is figyelemreméltó fogadtatásra számíthat.
Ajánlások

Hautzinger Zoltán kitűnő disszertációt írt. Munkájának következetes tematikája a hazai irodalomban egyedülálló összegezését nyújtja a katonai büntetőjog rendszerének. Meggyőzően érvel a katonai büntető jogszabályok önállóságának fenntartása mellett. Ugyanakkor világossá teszi azt is, hogy "a katonai büntetőjog nem önálló, az általános büntetőjogtól eltérő jogág, és nem önálló, az általánostól elkülönülő tudományterület. Nem önálló jogág, mert rendelkezései elsődlegesen az általános büntetőjogi forrásokból származnak, azok megalkotására nemzetközi és állami általános jogelvek egyaránt hatnak. "
(Finszter Géza)


Hosszú évek kutató munkájának eredményeit felhasználva ennek a sajátos jogterületnek a bemutatására vállalkozott Hautzinger Zoltán, mégpedig egyedül álló módon érintve a katonai büntetőjog anyagi, eljárásjogi és a büntetés-végrehajtási jog területét is.
(Kardos Sándor)


Örömmel ajánlom ezt a kiváló művet a katonai büntetőjog iránt érdeklődőknek; jogászoknak, katonáknak, a fegyveres szervek tagjainak, s mindazoknak, akiket érdekel annak a mibenléte, és miértje, amit a szerző által idézett Király Tibor így fogalmazott meg, hogy. "A katonákra vonatkozó büntetőjogi, eljárási és bírósági szervezeti szabályok az általános szabályokon felül vagy azokon kívül mindig külön testet alkottak. "
(Kovács Tamás)

A könyv az alábbi linken érhető elő:

A katonai büntetőjog rendszertana